vận chuyển hàng dự án

Vận chuyển hàng dự án

Vận chuyển hàng dự án có khối lượng lớn .
Cần thuê dịch vụ kho bãi để chia chọn.
Giao hàng tại nhiều điểm trên cả nước .
Thời gian giao hàng ngắn .
Giao hàng cần lắp đặt và kí biên bản bàn giao hàng hóa ( 2 bên hoặc 3 bên )

Exceptionally Large

Exceptionally Heavy

Major Projects